general information

 
 

 

Typer

Værd at vide om sten . Når man køber natursten, er det vigtigt at holde sig for øje, at natursten har nogle specialle egenskaber. Ikke alle uoverensstemmelser vil derfor være reklamationsberettigede, idet de ene og alene skyldes naturstenens naturlige egenskaber.

Natursten er selvsagt et naturprodukt, og naturstensblokke er derfor forskellige. Selvom to blokke indeholder samme grundmateriale, vil der kunne være farve, nuance og struktur forskelle  der varierer i større eller mindre grad. Det samme gør sig gældende både for 

Dekton og Silestone da der her tales om tonalaties og tider på produktion. Farve- og nuancevariationer samt struktur forskelle må altså forventes p.g.a. produktets naturlige egenskaber, produk-
tions måde, produktions dato og tonalities/toner

Derfor kan vi ikke give nogen farvegaranti fra gang til gang eller mellem fliser og plader.
 

Når naturen inviteres indenfor

Sandhuller, krakeleringer, ”glasårer” er naturligt forekommende i natursten specielt i marmor, men forekommer også i kalksten og skiffer. ”Glasårer” svækker ikke stenen og skal derfor ikke forveksles med en revne, der er opstået her og nu. Små huller, luftlommer og overfladehuller er altid at finde i marmor og de er helt naturlige. Naturligt forekommende ujævnheder i natursten, falder derfor ikke indenfor Købelovens reklamationsområde. I forbindelse med forarbejdninger af marmor kan der generelt være behov for små reparationer og spartlinger af diverse naturfænomener. Køber må acceptere sådanne reparationer, når de er udført håndværksmæssigt korrekt. Der kan ikke gives garantier mod sådanne naturligt forekommende ujævnheder.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at når man køber en marmor natursten, så er disse naturligt forekommende ujævnheder en del af charmen ved de smukke natursten og er med til at give hver enkelt plade sit helt eget udtryk.
 

Prøver generelt

Prøver i natursten, Silestone eller Dekton betragtes som typeprøver, der giver en indikation af farve og struktur. Fra prøve til råplade kan der være afvigelser i farve, nuancer samt variationer i struktur i større eller mindre grad.  Man er velkommen til at komme og se råpladerne.
 

Typebestemte forhold

Visse typer kan indeholde glasårer, porøse overflader samt krakeleringer og små revner. På matte overflader kan der forekomme slibe spor. Farvekoncentrationer kan fremstå som pletter. Ovenstående giver ikke ret til reklamation.

 

Reperationer

I forbindelse med overflade- og kantbehandling kan der være foretaget reparationer. Køber må acceptere sådanne reparationer, når de vel og mærke er udført fagmæssigt korrekt. Generelle reparationer der er udført fagmæssigt korrekt er ikke reklamationsberigtiget.

 

Tolerancer

Der kan ligeledes forekomme tolerancer mellem bordplade og vask. Tolerance fra bordplade til vask kan være fra 0,5 mm. til 3 mm. Ligeledes gælder vaskeleverandørens tolerancer for deres vaske produkt.

Tolerancer mellem bordplade og væg. Luft fra væg til bordplade kan variere meget. Der kan forekomme en mål tolerance på +/ - 4-5 mm. alt efter væggens beskaffenhed. Det er vigtigt, at der kan arbejdes med en mål tolerance i forbindelse med montering af pladerne.

 

Tykkelsestolerance

Der kan forekomme forskelle i tykkelse fra sten til sten på op til +/- 2-3 mm i forhold til de oplyste tykkelser. På kløvede materialer og plader over 30mm kan tykkelsestolerancen være højere.
Sarg: Ved sarg kan fas variere  2-4 mm.

Håndarbejde: Håndarbejde kan give variation af faser. Derfor må der forventes at der kan komme variation i fas arbejdet.

 

Råplader & størrelser

Vær opmærksom på  at pladernes længde og dybde af råplader kan give det ønskede mål   - uden samling. Skal der samling til  - så tag stilling til hvor denne kan ligge - om det skal være standard eller epoxy samling og om samlingen skal/kan ligge som special samling ved vask eller kogeplade.

Marmor: 2600-2800x1400 - Granit: 2950-3000x1800

Det er altid en god ide at tjekke hvilke størrelser der er på lager. Da der kan være stor variation i natursten og hvilke størrelse råplader, vi får hjem. Har I kunder der ønsker plader over ovenstående størrelser - vil vi altid prøve at se hvad der kan skaffes både i granit og marmor - kontakt via mail angående dette.

Silestone: 3050x1400 jumbo 3250x1590. se side 13, for jumbo
Dekton: 3200x1440
Minimum,  afstand og forbehold
Minimumafstand: Afstand fra for- og bagkant.
Granit & natursten - Komposit og Dekton : Forkant min. 50 mm - bagkant min 50 mm (uden hanehul).

 

Minimum m2

Plader under 0,25m2  beregnes som 0,25m2.

 

Anbefaling & bordskåner

Brug altid bordskåner når der placeres varme emner på marmor, natursten, skifer,  lava, granit og silestone.

 

Opmåling fra kunden

Ved opmåling skal mål  være fratrukket 3mm på alle kanter ved væg og 1mm ved samling fra stramme mål.
Standard vinduesplader og sålbænke

Standard vinduesplader og sålbænke er masseproducerede og derfor er hverken pris eller forarbejdning på højde med de individuelle plader.

Standardpladerne kan ikke påregnes at være nøjagtig ens i tykkelse og struktur. Sandhuller, krakeleringer og glasårer er et naturfænomen og ikke reklamationsberettiget.

 

RISK FREE

Når vi står for opmålingen, tager vi også ansvaret for målene og at pladerne passer ved monteringen. Opmålingen er digitalt opmålt. Generelle forarbejdninger (synlige skæringer) skal medregnes i det generelle tilbud såsom rør kasser, vinkel hak, gennemløbs rør og synlige skråsnit. Vi leverer, monterer på skab, klodser op, fuger samlinger og bagkanter. I skal blot sørge for VVS dagen efter, da vasken som regel monteres på stedet - det samme gælder for elektriker med henblik på montering af kogeplade. Der tages forbehold for, at pladerne kan komme op eller ned uden hjælp fra kran, samt brugen af ekstra mandskab. Tillæg ved dette.

 

Anvendelse

Almindelige salgs- og leverings¬betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om borderstone’s, CVR-nummer 27970931, (”borderstone”) salg og levering af produkter, reservedele og til-knyttede ydelser til erhvervskunder.

 

Produkter, reservedele og ydelser

Produkter og reservedele, som borderstone sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Tilknyttede ydelser, som borderstone sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom montering udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved levering/montering.
Borderstone A/S udfører ikke bore- og skærearbejde for 3. part.

 

Priser

Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger borderstone gældende prisliste på det tidspunkt, hvor borderstone bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms. Der tages forbehold for trykfejl.

 

Betaling & renter

Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som borderstone er uden ansvar for, har borderstone ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betalingen sker.

Tilbud, ordrebekræftelser & ændringer.

 

Tilbud

borderstone ´s tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er borderstone i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for borderstone, medmindre borderstone meddeler kunden andet.

 

Ordrebekræftelser

borderstone tilstræber at sende bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt.  Ved opmåling og/eller RISK FREE skal kunden skal være opmærksom på at tilretninger vil kunne opstår herefter og at der dermed kan komme rettelser i ordrebekræftelsen. Afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde borderstone.

Som køber er det dit ansvar at tjekke, om ordrebekræftelsen på din vare er i overensstemmelse med det, du bestilte. Det samme gælder for tegninger der fremsendes.

 

Ændring af ordrer

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden borderstones skriftlige accept. Ordren kan ikke ændres når produktion er påbegyndt.

 

Returvarer

Varer som modtages retur efter forudgående aftale, skal returneres ubrugte, i mangelfri stand og i ubrudt original emballage. Specialfremstillede varer tages ikke retur. Returvarer modtages kun efter forudgående skriftlig aftale. Ved fliser afregner borderstone et fradrag på 25% af den oprindelige købspris.

 

Forsinkelser & ansvar ved skade

Med mindre borderstone i sin ordrebekræftelse udtrykkeligt har ydegaranti for levering til et bestemt tidsunkt, påtager borderstone sig ikke erstatningsansvar ved forsinkelser.  Hvis borderstone forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer borderstone kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Ansvar ved skade

borderstone er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, såfremt det kan dokumenteres at skaden skyldes en fejl begået af borderstone, eller hans folk. borderstone hæfter dog aldrig for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

 

Mangler,  reklamation & afhjælpe

Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved levering/montering. Hvis kunden opdager en fejl, mængdeafvigelse eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks og senest 8 dage efter levering/montering meddeles skriftligt til borderstone.  Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke meddeles skriftligt til borderstone inden 8 dage, kan den ikke senere gøres gældende. Reklamation skal ske skriftligt sammen med billeder på mail til: thomas@borderstone.dk

 

Fliser og sokkellister

Køber skal reklamere skriftligt overfor eventuelle fejl og mangler straks og senest 24 timer efter varens modtagelse og har pligt til at undersøge varen ved dens modtagelse.

Reklamation skal ske forinden opsætning/nedlægning, idet køber i modsat fald fortaber retten til at gøre ansvar gældende overfor borderstone. 

Fliser skal imprægneres efter de er lagt. Murer eller kunden selv står for dette. Medmindre andet er aftalt.

Risk free - gælder for bordplader

 

Afhjælpning bordplader

Inden rimelig tid efter at borderstone har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og har undersøgt kravet, meddeler borderstone kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af
mangels-indsigelsesretten og er væsentlig. Såfremt denne er omfattet af  mangels-indsigelsesretten og er væsentlig afhjælper  borderstone fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, fx. udskiftning af den enkelte bordplade og ikke de omkring liggende plader, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

 

Force majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er borderstone ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Til force majeure henregner hindringer af alle væsentlige vanskeligheder ved at fremskaffelse af råvarer og andre til leverancer nødvendige dele og arbejdskraft. Ansvars-friheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for borderstone kontrol, og som borderstone ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder. Ved force majeure kan borderstone helt eller delvist annullere aftalen eller forlænge den aftalte leveringstid.

 

Gældende ret og værneting

Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.